Đảng bộ Công ty CP than Núi Béo: Chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”

Thứ Sáu 14:39 06/06/2014

Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Bí thư Đảng bộ, Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin cho biết: Nhiệm kỳ 2011-2015, Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo đã xác định nhiệm vụ: Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ khai thác lộ thiên với xây dựng công trình mỏ hầm lò đảm bảo đúng tiến độ; chăm lo đời sống, ổn định việc làm cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với mục tiêu “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, trong điều kiện khó khăn do tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới cũng như khó khăn chung của toàn ngành Than, bản thân Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do vướng mắc trong việc mở rộng khai trường. Tuy nhiên Công ty đã xác định được những khó khăn ngay từ những ngày đầu năm nên đã có những giải pháp để khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách. Đảng bộ và Ban lãnh đạo Công ty luôn quán triệt CBCNVC-LĐ nhận thức rõ đặc thù, khó khăn của đơn vị để cùng tích cực vào cuộc, ổn định sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động. Trong khó khăn, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ Công ty càng được khẳng định, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp trong chỉ đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảng bộ xác định: Muốn phát triển phải đồng tâm hiệp lực, đổi mới tư duy, tăng cường đầu tư chiều sâu, đổi mới phương tiện kỹ thuật, tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn cho CBCN. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ Công ty luôn bám sát chỉ đạo của Tập đoàn, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, và sự ủng hộ của chính quyền địa phương để từ đó giải quyết những vấn đề trọng tâm của mỏ như mở rộng diện sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng khoa học kỹ thuật trong khai thác nhằm nâng cao năng suất và đời sống của người lao động... Chính nhờ sự chỉ đạo sâu sát đó nên trong những năm qua, Công ty CP Than Núi Béo là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đầu tư đổi mới công nghệ mang lại năng suất hiệu quả cao. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Bí thư Đảng uỷ Công ty chia sẻ: Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song Công ty CP Than Núi Béo có được nhiều thuận lợi đó luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên của Đảng bộ Than Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (Vinacomin) các cấp uỷ và chính quyền địa phương. Nhờ có sự ủng hộ đó, cán bộ, đảng viên, công nhân, Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống người lao động từng bước được nâng cao. Đây là nền tảng tạo đà cho những năm tiếp theo để đơn vị đạt kết quả cao hơn. Hiện nay Công ty đang tiếp tục thực hiện một số dự án đầu tư Dự án khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo, hoàn thiện giai đoạn II khu tái định cư Khe Cá, hoàn thiện các hạng mục Nhà sinh hoạt Văn hoá Thể thao công nhân... Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đề ra nhiều biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt là việc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đảng uỷ Công ty luôn chú trọng đổi mới phương pháp công tác tổ chức học tập nghị quyết, lý luận, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động. Trong năm 2012, Đảng uỷ đã tổ chức được nhiều cuộc học tập và triển khai các Kết luận Hội nghị Trung ương 3, Nghị quyết Trung ương 4, triển khai thực hiện Nghị quyết 13 của Chính phủ, Nghị quyết 05-NQ/ĐU của Đảng uỷ Than Quảng Ninh về tăng cường phối hợp với cấp uỷ địa phương..., thường xuyên phối hợp với Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng và đề bạt cán bộ, công tác phát triển đảng viên đáp ứng yêu cầu trước tình hình mới. Các tổ chức trong hệ thống chính trị luôn phát huy tốt vai trò của mình, tạo nên khối đoàn kết trong nội bộ, là động lực to lớn cho sự phát triển bền vững của Công ty. Có thể khẳng định, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Công ty nên trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng Công ty CP Than Núi Béo vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Kết thúc năm 2012, hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch đơn vị đề ra đều đạt và vượt so với năm trước: Bóc xúc 18.627 triệu m3 đất đá, sản xuất trên 4 triệu tấn than, thu nhập bình quân của người lao động trên 7 triệu đồng/tháng.

Than Hòn gaiThuc phamThan Hà LầmvinacominThan Nam MẫuThan Quang hanh