Phổ biến, quán triệt nghị quyết hội nghị TW4

Thứ Ba 22:21 03/06/2014

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 12/4/2012 của Đảng uỷ than Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện nội dung của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

Tại Hội trường nhà Văn hóa – Thể thao Công nhân Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin .Hội nghị đã tổ chức phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị TW 4 đến toàn bộ cán bộ, đảng viên thuộc các chi bộ trong Công ty thấy rõ tầm quan trọng của các Nghị quyết trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Cương lĩnh Xây dựng đất nước đã được sửa đổi, bổ sung, phát triển năm 2011. Nắm vững các Mục tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức trong Đảng viên và quần chúng lao động, tạo sự đồng thuận trong việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Công ty, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ SXKD trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Trong đó tập trung một số nội dung trọng điểm gồm: Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” trong đó chú trọng và đi sâu hơn vào Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thuc phamThan Hòn gaiThan Nam MẫuvinacominThan Quang hanhThan Hà Lầm