Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN
Địa chỉ trụ sở: Số 799 - Lê Thánh Tông - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0333.825220 | Fax:0333.625270;
Email: info@nuibeo.com.vn | Website: www.nuibeo.com.vn

Giám sát khí mỏCong Nghe MoThan Hà LầmKiểm soát vào ra NBCThan Hà TuvinacominThan Quang hanhThuc phamThan Nam MẫuThan Hòn gai