Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Thứ Sáu 13:08 29/04/2016

Ngày 28/4/2016, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016..

Tại Đại hội, 9 vấn đề chính đã được các cổ đông biểu quyết thông qua trong đó có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, cả nhiệm kỳ khóa II (2011 - 2015). Đặc biệt, Đại hội đã thông qua một số giải pháp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mỏ than hầm lò với giá trị đầu tư 4.420 tỷ đồng trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ ở nhiệm kỳ III (2016 - 2020). Đại hội đã thống nhất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13. Đại hội đã bầu 05 ủy viên vào Hội đồng quản trị trong đó có 03 ủy viên đại diện cho TKV, 02 ủy viên đại diện cho Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (hiện đang nắm giữ 23,8% cổ phần của Công ty) và bầu 03 ủy viên vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2016 - 2020).
 
Hoàng Hiền 

Cong Nghe MoThan Hòn gaivinacominThan Nam MẫuThan Hà LầmThuc phamKiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Quang hanh