Tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thứ Sáu 13:26 01/09/2017

Trong 2 ngày: 22 và 31 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể 601 đảng viên trong Đảng bộ Công ty

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe đồng chí Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết gồm: phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

 

Sau khi tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết đã giúp các đảng viên trong Công ty hiểu để vận dụng những nội dung cốt lõi của Nghị quyết vào thực tế công tác, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Hoàng Hiền

Than Hà LầmThan Nam MẫuThan Hòn gaiThuc phamThan Quang hanhvinacomin