Tổ chức đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2021

Thứ Tư 15:41 28/04/2021

Sáng ngày 28/4/2021, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Đại hội do ông Phạm Phạm Công Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông, người sở hữu và đại diện sở hữu 24,2 triệu cổ phần, chiếm 65,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng bởi đại dịch Covid - 19 song với nhiều nỗ lực cố gắng, Công ty đã hoàn thành kế hoạch được giao. Với kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất biểu quyết chia cổ tức năm 2020 ở mức 6%.

 

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các quy chế, báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty. Đại hội đã thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò mỏ Núi Béo; đảm bảo vừa chống dịch Covid hiệu quả vừa giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong quá trình sản xuất và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động./.

Hoàng Hiền

Kiểm soát vào ra NBCGiám sát khí mỏThan Hòn gaiCong Nghe MovinacominThuc phamThan Quang hanhThan Hà TuThan Hà LầmThan Nam Mẫu