Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Thứ Sáu 15:05 27/04/2018

Ngày 26/4/2018, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trong năm 2017, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh: Bốc xúc đất đá, đào lò, khai thác than, tiêu thụ than, doanh thu, tiền lương bình quân, lợi nhuận Công ty thực hiện đều vượt nhiều so với kế hoạch, đặc biệt, Công ty đã đạt mức lợi nhuận 109 tỷ đồng - vượt 351% so với kế hoạch. Đại hội đã thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò Mỏ than Núi Béo.

 
Tại Đại hội, 11 vấn đề chính đã được các cổ đông biểu quyết trong đó thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 ở mức 10% vốn điều lệ và thông qua đề án tái cơ cấu Công ty giai đoạn 2017 - 2020. Đại hội đã thống nhất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành lại Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty theo Luật doanh nghiệp và thông qua kết quả thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty giữa nhiệm kỳ./.

Hoàng Hiền 

Than Hòn gaivinacominThan Nam MẫuThuc phamThan Hà LầmThan Quang hanh