Than Núi Béo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thứ Sáu 10:44 26/04/2024

Sáng ngày 25/4/2024, tại trụ sở văn phòng số 799, đường Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội có các cổ đông và người ủy quyền sở hữu 24.091.576 cổ phần - chiếm 65,11 % số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội do đồng chí Trần Tuấn Anh - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa.

 

Tại Đại hội, các cổ đông đã ghi nhận kết quả Công ty đạt được trong năm 2023. Mặc dù tình hình sản xuất gặp nhiều khó khăn song Hội đồng quản trị đã quản lý, điều hành Công ty hoàn thành các chỉ tiêu: đào 14.952 mét lò - đạt 101%; khai thác 1,76 triệu tấn than - đạt 101%; tiêu thụ 2,11 triệu tấn than - đạt 117%; tổng doanh thu 3.262 tỷ đồng - đạt 110%; lợi nhuận trước thuế 126 tỷ đồng - đạt 165%; tiền lương bình quân 19,2 triệu đồng/người/tháng - đạt 116%; chia cổ tức 8% - đạt 160%.

 

Đại hội đã tập trung thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua 11 nội dung trong đó có nội dung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thuc phamGiám sát khí mỏvinacominThan Hà LầmThan Hòn gaiCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThan Nam Mẫu