thông báo gia hạn thời gian đóng, mở thầu

Thứ Ba 14:01 23/05/2023

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn thời gian đóng, mở thầu

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;

Căn cứ Quyết định số: 702/QĐ-TKV ngày 27/5/2021 về việc ban hành Quy định về lựa chọn Nhà cung cấp hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 3686/QĐ-VNBC ngày 12/5/2023 của Giám đốc Công ty về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh sửa chữa trung đại tu trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5 số 01;

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo đến các Nhà cung cấp dịch vụ thời điểm đóng, mở thầu được gia hạn mới để các nhà cung cấp chuẩn bị HSĐX theo đúng quy định như sau:

-        Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 05/6/2023.

-        Thời điểm mở thầu: 10 giờ 15 phút ngày 05/6/2023.

Công ty cổ phần Than Núi Béo-Vinacomin thông báo để các nhà cung cấp có chức năng và khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa trung đại tu trạm bơm dung dịch nhũ hóa BRW200/31.5 số 01 vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Thuc phamCong Nghe MoThan Nam MẫuKiểm soát vào ra NBCThan Hà LầmThan Hòn gaiGiám sát khí mỏvinacominThan Hà TuThan Quang hanh