Báo cáo tài chính Quý III năm 2011 đã kiểm toán

Thứ Năm 8:01 05/06/2014

Báo cáo tài chính Qúy III năm 2011(update 24/10/2011)

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_tai_chinh_quy_III_Nui_Beo_nam_2011.xls

IATAThan Quang hanhThuc phamvinacominThan Hà LầmThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà Tu