Than Núi Béo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thứ Năm 15:30 28/04/2022

Sáng ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội do ông Phạm Phạm Công Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông, người sở hữu và đại diện sở hữu trên 24 triệu cổ phần, chiếm 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

Mặc dù Công ty trải qua 1 năm sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19 song với nhiều nỗ lực cố gắng, từng bước khắc phục khó khăn, Công ty đã hoàn thành các gói thầu cuối cùng của Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò mỏ Núi Béo, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đề ra, đời sống và việc làm của CBCNLĐ ổn định, tiếp tục bảo toàn và phát triển nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Ngày 20/11/2021, Công ty đã chào đón tấn than hầm lò thứ 1 triệu - đánh dấu bước tiến mới trên chặng đường chinh phục mục tiêu đạt công suất thiết kế 2 triệu tấn than hầm lò/năm.

 
Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các quy chế, báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty và thông qua phương hướng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; quyết toán Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò mỏ Núi Béo; Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu đã được TKV phê duyệt; Đảm bảo vừa chống dịch Covid hiệu quả vừa giữ vững an toàn, an ninh trật tự và ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động. Đại hội đã thống nhất biểu quyết chia cổ tức năm 2021 mức 6%./.
 
Hoàng Hiền 

Than Hà TuThan Hòn gaiThuc phamKiểm soát vào ra NBCThan Quang hanhGiám sát khí mỏCong Nghe MoThan Hà LầmThan Nam Mẫuvinacomin