Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thứ Ba 10:45 26/05/2020

Sáng ngày 21/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin được tổ chức tại trụ sở văn phòng Công ty, số 799, Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Đại hội do ông Phạm Phạm Công Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chủ trì. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông, người sở hữu và đại diện sở hữu 25,4 triệu cổ phần, chiếm trên 68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất các báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty, trong đó Công ty đã hoàn thành tốt  nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Đại hội đồng cổ đông năm 2019 giao, phân chia cổ tức ở mức 6% - đạt 120% kế hoạch. Để đạt được kết quả trên là do Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa, cơ giới hóa vào sản xuất.

 

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2020: hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than hầm lò mỏ Núi Béo, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trong quá trình sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động./.

Hoàng Hiền 

Than Quang hanhvinacominThuc phamThan Hòn gaiThan Nam MẫuThan Hà Lầm