Nội dung thông tin Đại hội cổ đông

Thứ Tư 21:05 04/06/2014

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/3-2014/Dai_hoi_co_dong_nam_2014.rar

 

Tải nội dung tài liệu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/2-2014/Dai_hoi_dong_co_dong_nam_2014.rar

 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Ket_qua_Dai_hoi_dong_co_dong_nam_2013.rar

 

Tải nội dung tài liệu

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Tai_lieu_dai_hoi_co_dong_nam_2013.rar

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/THONG BAO TO CHUC DHCDTN NAM 2013.pdf

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/KH_DHCD2013.pdf

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Nghi_quyet_DH_nam_2012.doc

 

Tải nội dung tài liệu

đại hội đồng cổ đông công ty năm 2012: 

THÔNG BÁO

Triêụ tâp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Thong bao trieu tap DH co dong thuong nien nam 2012.doc

 

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO- VINACOMIN

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Nghi_quyet_va_Bien_ban_DHCD_2011.doc

Than Nam MẫuThan Quang hanhIATAThan Hà TuThuc phamwww.vnn.vnThan Hà LầmThan Hòn gaivinacomin