Phong trào hoạt động thanh niên công nhân 6 tháng đầu năm 2006

Thứ Tư 20:47 04/06/2014

CT Thanh niên đảm nhận    Công trường, tổ đội, xe    Hoạt động KHKT    Hội thi tay nghề,thợ giỏi    Học tập nâng cao    Dạy nghề,GTVL
Tổng    Trị giá    Số lượt    Công     Tổ đội,    Số đề tài    Giá trị          Số ĐVTN         Số người    Số TN     Số TN    Số TN
 số    (tr.đ)    TN Tham     trường    xe máy    Sáng kiến    làm lợi    Số đợt    tham gia    Số lớp    tham gia    Được dạy    được tư    được giải
          gia                                            Nghề    vấn GTVL    quyết VL
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14
48    1100    380    1    26    8    650     -     -    2    98    25     -    66

 

Công tác xây dựng Đoàn & tham gia xây dựng Đảng

Tổng số    Đoàn viên    Tổng số    Tổng số    Số chi    Kết nạp    Số    Số     Số cán    kết nạp Đảng     
ĐVTN     Tổng     Đảng     ĐV                   đoàn    chi    đoàn             chuyển    chuyển    bộ Đoàn    ĐVƯT         Tỷ lệ %
trong    số    viên    khối     ĐV    ĐV    ĐV    CSBP    đoàn    chủ    tổng    từ     đến    đi và    được    giới    kết    so với
độ tuổi         sinh    công    dân     tôn    khối              động    số    đội        trưởng    tập    thiệu    nạp    toàn
tõ 15-35         hoạt    nhân    tộc    giáo    khác              công        viên        thành    huấn    cho    Đảng    Đảng
          đoàn                                  tác                        (lượt)    Đảng         bộ
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    14    15    16    17
830    757    123    725    7    15     -    1    21    9    25     -    95    35    32    52    8    50

Kiểm soát vào ra NBCThan Hà LầmCong Nghe MovinacominThan Hòn gaiThan Hà TuThan Quang hanhThuc phamGiám sát khí mỏThan Nam Mẫu