Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ Năm 14:29 09/05/2019

Sáng ngày 25/4/2019 vừa qua, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trong báo cáo Đại hội nêu rõ: Qua năm 2018, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như: Bốc xúc đất đá, đào lò, khai thác than, tiêu thụ than, doanh thu, tiền lương bình quân, cổ tức Công ty thực hiện đều vượt từ 8 đến 55% so với kế hoạch, riêng chỉ tiêu lợi nhuận đạt 109 tỷ đồng - vượt 375% so với kế hoạch. Để đạt được kết quả trên, trong năm 2018 Công ty đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp sản xuất kinh doanh đồng thời tăng cường áp dụng tin học hóa, tự động hóa, cơ giới hóa vào sản xuất.

 

Đại hội đã thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tiếp tục triển khai Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò, đảm bảo an toàn, giữ vững an ninh trong quá trình sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định việc làm cho người lao động. Tại Đại hội, các vấn đề chính đã được các cổ đông biểu quyết trong đó thông qua phương án phân chia cổ tức năm 2018 ở mức 10% vốn điều lệ./.

Hoàng Hiền

Than Hòn gaiThan Quang hanhThan Hà LầmThan Hà TuCong Nghe MoKiểm soát vào ra NBCThan Nam MẫuThuc phamGiám sát khí mỏvinacomin