Báo cáo thường liên

Thứ Tư 21:05 04/06/2014

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2013

http://nuibeo.com.vn/files/HDQT/3-2014/Bao_cao_thuong_nien_nam_2013.doc

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2013

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/7-2013/Bao_cao_quan_tri_6_thang_nam_2013.pdf

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2012 

http://nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_thuong_nien_nam_2012.rar

Nhấp vào liên kết để tải tình hình quản trị Công ty năm 2012 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_quan_tri_ cong_ty_nam_2012.doc

Nhấp vào liên kết để tải tình hình quản trị Công ty Quý 2 năm 2012 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_Cong_ty_quy_II_2012.doc

 Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2012 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_thuong_nien_2012.rar

Nhấp vào liên kết để tải tình hình quản trị Công ty Quý 4 năm 2011 & Các báo cáo tài chính năm 2011

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_Cao_Thuong_Nien_Nam_2011.rar

Nhấp vào liên kết để tải tình hình quản trị Công ty Quý 3 năm 2011 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_Cong_ty_quy_III_nam_2011.doc

Nhấp vào liên kết để tải tình hình quản trị Công ty Quý 2 năm 2011 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_tinh_hinh_quan_tri_Cong_ty_quy_II_nam_2011.doc

Báo cáo thường niên năm 2010 & báo cáo tài chính Các Quý năm 2011

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2011 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Baocaotaichinh_QI_nam_2011.xls

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2010 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/BaoCaoThuongNien_nam%202010.doc

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2009 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_thuong_nien_nam_2009.doc

Nhấp vào liên kết để tải Báo cáo thường niên năm 2008 

http://www.nuibeo.com.vn/files/HDQT/Bao_cao_thuong_nien_nam_2008.doc

Than Nam MẫuvinacominThan Hà TuThan Quang hanhThuc phamIATAThan Hà LầmThan Hòn gai