Tên văn bản
Mã văn bản 2076/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/09/2014
Ngày hết hiệu lực 04/12/2114
Thể loại Quyết định
Cơ quan ban hành Bộ Tài Nguyên & Môi Trường
Người ký Chu Phạm Ngọc Hiển
Nội dung <a id="ctl06_ctl07_lnkDocName" class="VL_Text" href="http://luatvietnam.vn/VL/662/Quyet-dinh-2076QDBTNMT-cua-Bo-Tai-nguyen-va-Moi-truong-ve-viec-ban-hanh-Quy-che-phan-cong-phoi-hop-t/562B0436-F328-4C3A-BFA6-C7EC066DAA80/default.aspx" style="text-decoration: none; font-family: Tahoma; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify;">Quyết định 2076/QĐ-BTNMT của Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường về việc ban h&agrave;nh Quy chế ph&acirc;n c&ocirc;ng phối hợp thực hiện quyền, tr&aacute;ch nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nh&agrave; nước đối với c&aacute;c doanh nghiệp c&oacute; vốn Nh&agrave; nước do Bộ T&agrave;i nguy&ecirc;n v&agrave; M&ocirc;i trường quản l&yacute;</a>
Tải về Quyết định 2076/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường